LUNARDI GIUSEPPE

LUNARDI GIUSEPPE

Architetto lucchese, eletto Accademico Onorario 21.3.1926 (Atti 1917-1926 c. 245)