GUIDUCCI JACOPO NICCOLO

GUIDUCCI JACOPO NICCOLO

GUIDUCCI JACOPO NICCOLO’, immatricolato 15.6.1706 (f. 110 c. 63); tasse 1706-11 (f. 129 c. 100); tasse 1706-15 (f. 131 c. 126); squittinato 18.9.1711 (f. 37 c. 13r); tasse 1715-30 (f. 132 c. 59); squittinato 20.7.1717 (f. 38 c. 13r); Camarlingo 2.1.1725 (f. 111 c. 1); squittinato 13.9.1726 (f. 39 c. 13r); eletto Conservatore 27.1.1731 (f. 61 c. 28r); squittinato 3.7.1731 (f. 40 c. 10r); squittinato 10.3.1736 (f. 42 c. 9r); Camarlingo 1738-1752 (f. 133 c. 80); eletto Conservatore 14.1.1741 (f. 61 c. 55v); squittinato 27.4.1742 (f. 44 c. 7v); eletto Arroto 8.7.1747 (f. 46 c. 3r); squittinato 22.7.1747 (f. 46 c. 8v)