GIARDI GIUSEPPE

GIARDI GIUSEPPE

Architetto fiorentino, eletto Accademico Onorario 28.12.1884 (Atti 1883-1886 p. 74)