FERRUCCI NICODEMO di MICHELANGELO

FERRUCCI NICODEMO di MICHELANGELO

Pittore, tassa 1595 (f. 57 c. 55); tassa 1596 (f. 27 c. 36v); tassa 1597 (f. 102 c. 49r); tassa 1598 (f. 102 c. 55); Console 2.1.1608 (f. 15 c. 41v); Console 2.9.1610 (f. 15 c. 73r); tasse 1610-23 (f. 124 c. 30); squittinato 11.6.1613 (f. 29 c. 35r); Console 4.1.1617 (f. 16 c. 38v); squittinato 23.11.1618 (f. 30 c. 31r); eletto Console 28.2.1623 (f. 60 c. 2r); tassa 1627 (f. 58 c. 9); tasse 1627-37 (f. 125 c. 10); eletto Console è assente 19.8.1628 (f. 60 c. 8v); squittinato maggio 1629 (f. 31 c. 28r); eletto Console rifiuta 24.4.1634 (f. 60 c. 15v); squittinato 25.4.1635 (f. 32 c. 31r); eletto Consigliere 13.1.1636 (f. 60 c. 20v); eletto Conservatore 13.5.1637 (f. 60 c. 23r); eletto Console 2.9.1637 (f. 60 c. 24v); tasse 1637-42 (f. 126 c. 7); eletto Console 22.8.1640 (f. 60 c. 31v); eletto Console 29.4.1642 (f. 60 c. 35r); eletto Console 3.1.1643 (f. 60 c. 37v); eletto Consigliere 18.5.1643 (f. 60 c. 39r); eletto Console rinuncia per l’età 30.12.1643 (f. 60 c. 40r); tasse 1643-53 (f. 127 c. 17); eletto Console rifiuta 1.1.1645 (f. 60 c. 43r); eletto Conservatore 9.6.1645 (f. 60 c. 44v); eletto Console 25.8.1645 (f. 60 c. 46r); eletto Festaiolo 24.5.1646 (f. 60 c. 47v); eletto Consigliere 5.9.1646 (f. 60 c. 48v); eletto Console è impedito 31.8.1646 (f. 60 c. 48r); eletto Console rinuncia per l’età 2.1.1647 (f. 60 c. 49v); eletto Festaiolo 12.10.1647 (f. 60 c. 52r); squittinato 1.1.1648 (f. 34 c. 34r); eletto Console rinuncia per l’età 3.1.1648 (f. 60 c. 52v); eletto Console rifiuta 27.8.1648 (f. 60 c. 54v); eletto Conservatore 29.4.1650 (f. 60 c. 59v)