FELTRINI TOMMASO d’ANDREA

FELTRINI TOMMASO d’ANDREA

Pittore, tassa 1564 (f. 101 c. 6v); tasse 1568, 1572, 1577 (f. 123 cc. 116v-117r 151v-152r 188v-189r); eletto Scrivano 5.6.1569 (f. 24 c. 24r); eletto Scrivano 18.10.1569 (f. 24 c. 25r); tassa 1570 (f. 101 c. 20r); tassa 1571 (f. 101 c. 23v); eletto Console 18.12.1572 (f. 25 c. 3v); tassa 1572 (f. 101 cc. 25v 26r); eletto Camarlingo 1.9.1573 (f. 25 c. 4v; f. 101 c. 34r); tassa 1573 (f. 101 c. 32v); tassa 1574 (f. 101 c. 38v); eletto Arroto 14.3.1576 (f. 25 c. 45r); tassa 1576 (f. 101 c. 44r); tassa 1577 (f. 101 c. 49v); eletto Camarlingo 11.5.1578 (f. 26 c. 3r; f. 101 c. 52r); Camarlingo il 3.9.1578 (f. 26 c. 5r); eletto Camarlingo 14.9.1578 (f. 26 c. 5v); eletto Infermiere 21.9.1578 (f. 26 c. 7r); tassa 1578 (f. 101 c. 50v); tassa 1579 (f. 101 cc. 53v 54r); tassa 1581 (f. 101 c. 58v); Scrivano 11.2.1582 (f. 26 c. 67v); tassa 1582 (f. 101 c. 64v); eletto Festaiolo 11.9.1583 (f. 26 c. 35r); eletto Infermiere 11.9.1583 (f. 26 c. 35r); tassa 1583 (f. 101 cc. 68v 70r 73r); tassa 1584 (f. 101 c. 74v)