DATI CAMILLO di CARLO

DATI CAMILLO di CARLO

Immatricolato 15 6.1706 (f. 110 c. 62); tasse 1706-07 (f. 129, c. 93; f. 131 c. 116); tasse 1715-30 (f. 132 c. 50); squittinato 20.7.1717 (f. 38 c. 6r); eletto Console 15.4.1723 (f. 61 c. 20v); eletto Console 26.4.1725 (f. 61 c. 22r); squittinato 13.9.1726 (f. 39 c. 6r); squittinato 3.7.1731 (f. 40 c. 7r)