COMPAGNI GIOVANBATTISTA

COMPAGNI GIOVANBATTISTA

Senatore, tasse 1708-11 (f. 129 c. 114); tasse 1709-14 (f. 131 c. 163); tasse 1715-21 (f. 132 c. 74); squittinato 20.7.1717 (f. 38 c. 11v)