CAPPELLI COSIMO di LUIGI

CAPPELLI COSIMO di LUIGI

Scultore, tassa 1622 (f. 57 c. 161); tasse 1622-37 (f. 125 c. 137); tassa 1627 (f. 58 c. 31); tassa 1628 (f. 104 c. 14); squittinato maggio 1629 (f. 31 c. 10r); squittinato 25.4.1635 (f. 32 c. 8r); tasse 1637-42 (f. 126 c. 123); eletto Festaiolo 4.5.1639 (f. 60 c. 28v); squittinato 1640 (f. 33 c. 9r); tasse 1641-68 (f. 127 c. 110); eletto Festaiolo 18.5.1643 (f. 60 c. 39v); eletto Arroto 11.1.1647 (f. 60 c. 50r); eletto Festaiolo 14.6.1647 (f. 60 c. 50v); squittinato 1.1.1648 (f. 34 c. 9r); eletto Conservatore 14.9.1653 (f. 11 c. 45v); tassa 1653 (f. 59 c. 28); eletto Consigliere 10.5.1654 (f. 60 c. 67r); eletto Consigliere 13.1.1658 (f. 11 c. 51v); eletto Console 18.12.1660 (f. 60 c. 73r); eletto Console 16.4.1666 (f. 60 c. 76v); eletto Console risulta deceduto 19.12.1669 (f. 60 c. 79r); squittinato 22.5.1670 (f. 35 c. 9v); eletto Console 30.4.1685 (f. 60 c. 89v)