YI WANG

YI WANG

Elezione: Artista, eletto Accademico d’Onore il 24.09.2018

Ruolo Accademico: Accademico d’Onore