Yi Wang

Yi Wang

Elezione: Artista, eletto Accademico Onorario 24.09.2018

Ruolo Accademico: Accademico d’Onore